20 November 2007

Hide/remove/move/change entity level tags at runtime


/* Removing Sub-Account navigation bar at runtime */
if(document.all.navSubAct != null)
{
navSubAct.style.display = 'none';
}

/* Hiding Service Tag at runtime */
if(document.all._NA_CS != null)
{
document.all._NA_CS.style.display = 'none';
}

/* Moving Case under details group at runtime */
if((document.all.navService != null) && (document.all._NA_Info != null))
{
document.all._NA_Info.appendChild(navService);
}

/* Changing group name from 'Sales' to 'Management' */
if (document.all._NA_SFA != null)
{
document.getElementById("_NA_SFA").innerHTML = document.getElementById("_NA_SFA").innerHTML.replace("Sales","Management");
}

7 comments:

Anonymous said...

Jim - Can you post details of how to do this in CRM 4.0?

Hettie said...

I just performed this in the same way in CRM 4.0 and it works great. My remaining question is: how can I remove the lines between the entities in the navigation pane?

Anonymous said...

How Can I delete the line, Just like Hettie said?

Anonymous said...

Code for removing line (Sales):

//Hide horizontal line

var lis = document.getElementsByTagName('LI');

var i = 0;
//Loop through the list items
while (i < lis.length)
{

if(lis[i].getElementsByTagName('A')[0] != null)
{

if (lis[i].getElementsByTagName('A')[0].id == '_NA_SFA')
{

//Replace the DHTML with blank tags
lis[i].outerHTML='';

}
}

i = i + 1;
}

Juan José García said...

Hi, I have used this code and it works but i want that entity label is placed at the same level that the other entities labels. Is it possible?


if((document.all.navService != null) && (document.all._NA_Info != null))
{
document.all._NA_Info.appendChild(navService);
}

Unknown said...

Where you do place this code to change the Sales tag?

Quân Đào said...

khóa học kế toán xây dựng
khóa học kế toán xây dựng
khóa học kế toán xây dựng
căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn
cách tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
hướng dẫn quyết toán thuế tncn
hướng dẫn hoàn thuế tncn
hướng dẫn thuế tndn
sửa đổi về thuế tndn
miễn thuế thu nhập cá nhân
người nộp thuế tncn là những ai
hoàn thuế gtgt
báo cáo thuế quý gồm những gì
cách lập hóa đơn gtgt
cách đăng ký thuế thu nhập cá nhân
lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế tncn
hướng dẫn sử dụng một số hàm cơ bản trong excel
Một số sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán
một số sai sót kế toán và cách sửa chữa
mẹo tô màu xen kẽ các dòng trên bảng tính lớn trong Excel
cách mở nhiều bảng tính khác nhau trong Excel
mức phạt nộp chậm thuế gtgt
quy định mới về hóa đơn bán hàng